ประเภทย่อย
สาขาวิชาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาพื้นฐาน
  • คำอธิบายรายวิชา

     ความหมาย  ความสำคัญและปรัชญา  การแนะแนว  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว  หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย ประเภทของ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางในการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทต่าง ๆ การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ ดำเนินโครงการ และสรุป รายงานผลโครงการแต่ละประเภท

  • คำอธิบายรายวิชา

           ประวัติ ความเป็นมาของมนุษยสัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารสำหรับครู เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู การฝึกปฏิบัติการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น

     

     

Skip Navigation

Navigation