รายวิชาทั้งหมด 
การศึกษาแบบเรียนรวม (อ.วิมพ์วิภา)Guest access
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้(อ.เบญจมาศ พุทธิมา)Self enrolmentข้อมูล
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(อ.ดร.ปรารถนา)Self enrolmentข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตร Development of CurriculumeSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
EDUC106 Research for Learning DevelopmentSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2Self enrolmentGuest accessข้อมูล
การวัดและประเมินผลการศึกษา(วชค)Self enrolmentGuest accessข้อมูล
วิจัยการศึกษาSelf enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีการศึกษาSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
สถิติสำหรับการวิจัยSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ( อาจารย์เกศนีย์)Self enrolmentGuest accessข้อมูล
การวิจัยทางการศึกษาSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้Self enrolmentGuest accessข้อมูล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาSelf enrolmentข้อมูล

Skip Navigation

Navigation