รายวิชาทั้งหมด 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์Guest accessข้อมูล
๕๖๗๓๓๐๒ การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Cinema Graphic Animation Construction)Self enrolmentGuest accessข้อมูล
การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กรSelf enrolmentข้อมูล
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปี 2557Self enrolmentข้อมูล
คณิตศาสตร์ดิสครีตเพื่อวิศวกรรมSelf enrolmentข้อมูล
5671101 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์Guest accessข้อมูล
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์Self enrolment
5671203Multimedia_System_EngineeringSelf enrolment
Software_Configuration_ManagementSelf enrolment
การประสานความร่วมมือในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์Guest accessข้อมูล
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์Guest accessข้อมูล
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุGuest accessข้อมูล
เทคโนโลยีสื่อประสมSelf enrolment
Com GraphicSelf enrolment
Software ConfigSelf enrolment
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ข้อมูล
ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ Self enrolmentข้อมูล
สันติวิธีศึกษา (Peace studies)ข้อมูล
คณิตศาสตร์ดีสครีต (Discrete Mathematic)ข้อมูล
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Computer Organizations)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 2555Self enrolmentข้อมูล
สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์Guest accessข้อมูล
การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์Self enrolmentข้อมูล
การโปรแกรมภาษาภาพSelf enrolmentข้อมูล
พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมSelf enrolmentข้อมูล
การโปรแกรมเชิงวัตถุSelf enrolmentข้อมูล
การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุSelf enrolmentข้อมูล
โครงสร้างคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
การออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์Self enrolmentข้อมูล
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพSelf enrolmentข้อมูล
วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมSelf enrolmentข้อมูล
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์Self enrolmentข้อมูล
ระบบการสื่อสารไร้สายSelf enrolmentข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลเชิงประยุกต์Self enrolmentGuest accessข้อมูล
กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Self enrolmentข้อมูล
ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงแบบเครื่องแม่ข่ายSelf enrolmentGuest accessข้อมูล
การรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์Self enrolmentGuest accessข้อมูล

Skip Navigation

Navigation